سطوح استراتژی در سازمان چیست؟

‌استراتژی، را می توان برنامه ای فراگیر دانست که همه مراتب سازمانی را شامل شده و سازمان توسط آن در محیطی پویا به هدفهای بلند خود دست پیدا میکند. در این درس « سطوح استراتژی در سازمان » را مورد بررسی قرار داده ایم. عموما استراتژی ها را برحسب مراتب سازمانی در سه سطح طبقه بندی میکنند. آرتور ای تامسپون و ای جی استریکلند، در تحقیقات خود به دسته بندی و سطح بندی استراتژی(levels of strategy) در سازمانها پرداخته و به سه سطح استراتژی، اشاره کرده اند.

سطوح استراتژی در سازمان
سطوح استراتژی در سازمان
 • سطح کل سازمان(corporate)
 • سطح واحد های کسب و کار(strategic Business Unit level)
 • سطح وظیفه ای(Functional level)

بعدها برخی از متخصصین سطح دیگری (operational level)، به عنوان «سطح عملیاتی»را نیز به این سه سطح اضافه نمودند که سه سطح بالا، عمومی تر و شناخته شده تر هستند. بعلاوه اینکه برخی از صاحبنظران، «سطح وظیفه ای» با «سطح عملیاتی»، را یکسان تلقی می کنند.

سازمانهاو شرکتهایی که بسیار بزرگ هستند ودرچندین صنعت یا کسب و کار فعالیت میکنند، استراتژی های تدوین شده ای دارند که معمولاً در این سه سطح تعریف میشوند.

اما شرکتها و سازمانهایی که کوچکتر هستند و یا دارای ساختار سازمانی تخت تری هستند، سطوح استراتژی خود را عموماً در دوسطح «کل سازمان» و «سطح وظیفه ای» تعریف می کنند.

لازم است بخشهای مختلف و لایه های استراتژی، همانند قطعات پازل، متناسب باهم باشند و استراتژی های مجزا، به صورت یک طرح استراتژیک منسجم و منظم باشند که کل شرکت را پوشش دهد.

در طرح استراتژیک یک سازمان، ثبات و انسجام در میان استراتژی های کسب و کار، وظیفه ای  و راهکار عملیاتی، از بیعت و وفاداری استراتژی سازمان با اهداف تعیین شده در «چشم انداز» و «بیانیه ماموریت» سازمان نشات میگیرد. استراتژی های رایج در سطوح سازمان، عموماَ به شکل زیر طبقه بندی می شوند.

استراتژی درسطح کل سازمان

 • استراتژیهای هدایتی
 • استراتژیهای پرتفولیو
 • استراتژیهای سرپرستی

استراتژی های سطح کسب و کار

 • استراتژیهای توسعه
 • استراتژیهای رقابتی
 • استراتژیهای مشارکتی

استراتژی های سطح وظیفه ای

 • استراتژیهای بازار یابی
 • استراتژیهای مالی
 • استراتژیهای تولید و عملیات
 • استراتژیهای منابع انسانی
 • استراتژیهای تحقیق و توسعه
 • استراتژیهای سیستم های اطلاعاتی

محمد میری

آکادمی آنلاین عیب پوش