آموزشهای سازمانی

آموزش های سازمانی آکادمی عیب پوش

مهندسی فروش - آموزش مهندسی فروش بزرگترین و اصلی ترین مشکل تمام شرکتها، افزایش فروش و توسعه بازار است. در این راستا آکادمی… ادامه…
ابرفروشنده - آموزش مسیر ابرفروشنده شدن آموزش مسیر ابرفروشنده شدن به دوصورت "یک روزه" و "4روزه"، برگزار می شود.دوره آموزشی ابرفروشنده، درراستای… ادامه…