معرفی بزرگان مدیریت ایران

سید مهدی الوانی کیست؟ - سید مهدی الوانی کیست؟ دکتر سید مهدی الوانی  که با لقب «پدر مدیریت دولتی ایران»، شناخته شده است، در دی… ادامه…
بیژن خرم - پرفسور بیژن خرم؛ مشهور به «پدر علم تفکر سیستمی ایران»، از همکاران راسل ایکاف و بزرگترین استاد تفکر سیستمی در… ادامه…
احمد روستا کیست؟ - دکتر احمد روستا که به لقب «پدر بازاریابی نوین ایران» مشهور است، یکی از بزرگترین اساتید فقید بزرگ مدیریت در… ادامه…
علی اصغر پورعزت کیست؟ - دکتر علی اصغر پورعزت ، یکی از اساتید برجسته و بنام مدیریت در ایران است و بیشتر به علت کتابهایی… ادامه…