او.او.اس (OOS) چیست؟

این مفهوم به معنای خالی از کالا است. این پدیده دقیقا برخلاف پدیده OS است. در زمان (Overstock)  شدن کالا در یک جایگاه، کالا بیش از حد نیاز فروش در یک جایگاه انبار شده و میزانی ورودی کالا از خروجی آن بیشتر است.

در ادبیات فروش در امریکا از واژه (stockout) نیز برای توضیح مفهوم خالی از کالا نیز استفاده می‌شود. همانگونه که سایر مقالات نیز اشاره شد، با توجه به هزینه بالای صنعت پخش، تقریبا غیر ممکن است که شرکتهای این حوزه، صرفا برروی یک محصول فعالیت نمایند مگر اینکه هزینه توزیع توسط برند پرداخت شود. به همین دلیل با توجه به اینکه محصولات متنوعی در سبد شرکت وجود دارند و قاعدتاً این محصولات از منابع متفاوتی تامین می‌شود، ممکن است که یکی از کالاها در یک جایگاه فروخته شود و ما به ازایی برای جایگزینی نداشته باشد.

بروز این پدیده بسیار خطرناک است و ممکن است کالا با برند مشابه جایگزین شود. در دنیای امروز وفاداری مصرف‌کننده به یک برند بسیار کم است و اگر نتواند کالایی را در جایگاهی پیدا کند، سریعا آن را با مدل مشابه جایگزین خواهد کرد.  به همین خاطر است که امروزه شرکتهای پخش و فروش برروی حضور در تمام جایگاهها متمرکز شده‌اند. این بدان منظور است که مصرف کننده کالای آنها را با برند مشابه جایگزین نکند.

امروزه در مدیریت نوین فروش، ضرایبی وجود دارند که مدیران را برای تحلیل فضای فروش و مناطق تحت پوشش برند، یاری میکنند. مدیران فروش با استفاده از گزارشاتی که از نرم افزارهای فروش و یا ثبت اطلاعات دستی فروشندگان خود می‌گیرند، داده ها را تحلیل میکنند و از ضرایب موجود بهره می‌برند. ضرایبی مانند ضریب پوشش محصولی ضریب فروش کالا، ضریب سرعت حرکت کالا و سایر ضرایب امروزه در مهندسی فروش کاربرد دارند. این ضرایب به ازای هر مشتری یا هر محصول مورد بررسی قرار می‌گیرد. داشتن این دانش به فهم خدمت رسانی درفروش، کمک شایانی خواهد نمود.