بزرگان مدیریت ایران

سید مهدی الوانی - دکتر سید مهدی الوانی  که با لقب «پدر مدیریت دولتی ایران»، شناخته شده است، در دی ماه سال 1323 شمسی… ادامه…
بیژن خرم - پرفسور بیژن خرم؛ مشهور به «پدر علم تفکر سیستمی ایران»، از همکاران راسل ایکاف و بزرگترین استاد تفکر سیستمی در… ادامه…
احمد روستا - دکتر احمد روستا که به لقب «پدر بازاریابی نوین ایران» مشهور است، در هفدهم فروردین ماه 1327 در شهر یزد… ادامه…
علی اصغر پورعزت - دکتر علی اصغر پورعزت ، یکی از اساتید برجسته و بنام مدیریت در ایران است. وی بیشتر به علت کتابهای… ادامه…