ضریب پوشش محصولی چیست؟

ضریب پوشش محصولی چیست؟

اکثر شرکتهای پخش، به دلیل اینکه محصولات متنوعی در اختیار دارند که از شرکتهای متفاوتی تامین می شود، نیاز به این دارند که ضریب پوشش محصولی را به ازای هر محصول را بررسی کنند. در این خصوص ضریبی به کمک مدیران این شرکتها آمده که ضریب پوشش محصولی نامیده میشود. فرمول این ضریب به شکل زیر محاسبه می‌شود.

ضریب پوشش محصولی
ضریب پوشش محصولی

به عنوان مثال اگر این محاسبات را برای شهر تهران که فرض کنیم ۱۷ هزار مشتری فعال دارد، انجام دهیم، نتایج به شکل زیر خواهند بود. فرض کنیم که ما در ماه گفته شده، به ۷۸۵۰ مشتری، محصول فروخته باشیم.فرض کنیم که کالای الف در شهر تهران، به ۲۴۶۰ مشتری فروخته شده باشد.

ضریب نفوذ محصول به مشتریان خریدار به این صورت محاسبه می شود:

۲۴۶۰ تقسیم بر ۷۸۵۰ ضربدر ۱۰۰ که عدد ۳۱٫۳ % است.

 ضریب نفوذ محصول به مشتریان فعال:

۲۴۶۰ تقسیم بر ۱۱۴۳۲ ضربدر ۱۰۰ که عدد ۲۱٫۵ % است.

ضریب نفوذ محصول به کل مشتریان :

۲۴۶۰ تقسیم بر ۱۷۰۰۰ ضربدر ۱۰۰ که عدد ۱۴٫۴۷ % است.

همانطور که دیده می شود، هرچه به سمت اطلاعات واقعی تر پیش می رویم، درصد نفوذ ما کاهش می یابد.