معرفی بیماری های مدیریتی

معرفی بیماری های مدیریتی

بیماری های مدیران انواع بیماری های مدیران چیست؟ - در این درس به انواع بیماری های مدیران از دیدگاه دکتر سعید شهبازمرادی متخصص منابع انسانی پرداخته و این بیماریها… ادامه…
سندروم تایتانیک (titanic syndrome) چیست؟ - سندروم تایتانیک (titanic syndrome) به انجام نمایشی کارها و یا عبور از بحرانهایی، اشاره دارد که با انجام آن به… ادامه…
مفهوم آنتروپی (Entropy) و آنتروپی مثبت و منفی مفهوم آنتروپی (Entropy) و آنتروپی مثبت و منفی و کارکرد آن در مدیریت چیست؟ - مفهوم آنتروپی (Entropy) وضعیتی نامنظم در سیستم است که باعث از دست رفتن انرژی و در نتیجه کاهش انرژی موجود… ادامه…
انفجار ابله ها (Explosion of idiots) چیست؟ - انفجار ابله ها (Explosion of idiots) یا انفجار احمق ها، مفهومی در مدیریت است که برای اولین بار توسط استیو… ادامه…
تئوری دایناسور (the dinosaur theory) چیست؟ - تئوری دایناسور (the dinosaur theory) یکی از تئوری های کاربردی مدیریت است که موجب شده بسیاری از برندها به علت… ادامه…
تئوری اسب مرده (dead horse theory) چیست؟ - تئوری اسب مرده (dead horse theory) استراتژی یا محصول قدیمی است که کارایی ندارد و سازمانها با اصرار به ادامه… ادامه…
مدیر یا مدیریت مرغ دریایی (seagull management) چیست؟ - مدیر یا مدیریت مرغ دریایی (seagull management) مدیر یا مدیریتی است که بیش از اینکه روی حل بحران تمرکز کند،… ادامه…
مفهوم مقاومت در برابر افراد تازه وارد در سازمانها و راهکار مقابله با آن چیست؟ - شناخت مفهوم مقاومت در برابر افراد تازه وارد در سازمانها و اتخاذ راهکار درست برای مقابله با آن، یکی از… ادامه…
خط قدرت (Line of power) در سازمان چیست؟ - خط قدرت (Line of power) در سازمان ، در اصل وتر مخروط قدرت یا همان چارت سازمانی است. هرچه به… ادامه…
مدیر موریانه ای ( Termite Manager ) کیست؟ - مدیر موریانه ای ( Termite Manager ) با رفتار موریانه وار سازمان را که به ظاهر از بیرون پابرجاست کم… ادامه…
چگونه نادانسته به برندمان خیانت می کنیم؟ - چگونه نادانسته به برندمان خیانت می کنیم؟ ادامه…
انتقال درست اطلاعات در سازمان چه اهمیتی دارد؟ - تجربه نشان داده است که انتقال درست اطلاعات در سازمان نه تنها اهمیت کمی ندارد، بلکه حرف اول در ایجاد… ادامه…