ادوارد دوبونو کیست؟

ادوارد دوبونو کیست؟

ادوارد چالرز فرانسیس پابلیوس دوبونو (Edward Charles Francis Publius de Bono) ، مشهور به « ادوارد دوبونو » ، اندیشمند بزرگ « تفکر » و « خرد » نویسنده و متفکر اهل مالت(جمهوری مالتا) و مبتکر « تفکر جانبی »، « تفکر خارج از چارچوب » و « تکنیک شش کلاه تفکر » و پدر «علم تفکر» است.

آکادمی آنلاین عیب پوش