ع

عشق به برند

عشق به برند، سطح والاتری از وفاداری به برند است. این موضوع در الویت گذاری در خرید، افزایش ارزش ویژه مشتری و وفاداری به برند تاثیر مستقیم دارد. عشق به برند از درون سازمان نشات گرفته و نهایتا به بازار و مشتریان و مصرف کنندگان سرایت می کند. از دیدگاه کاتلر، مشتریانی که عاشق برند هستند به عنوان مشتریان سخت وفادار(Hardcore Loyals)، شناخته می شوند.

مقالات مرتبط:

عشق به برند چگونه شکل می گیرد؟