اولین دیکشنری بازاریابی فارسی

دیکشنری فارسی در وبسایت eybpoosh.com اولین دیکشنری آنلاین بازاریابی و یکی از کاملترین دایره المعارف های موجود به همراه مقالات است که اکنون در چند بخش جدید در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است.