معرفی سوتی های مدیریتی

معرفی سوتی های مدیریتی

نفرین گنجشک ها (curse of sparrows in china) یا قحطی بزرگ چین چیست؟ - داستان حقیقی و تاریخی نفرین گنجشک ها (curse of sparrows in china) یا قحطی بزرگ چین ، یکی از مثالهای… ادامه…
چگونه مدیریت غلط سرنوشت یک قاره را تغییر داد؟ - این داستان مانسا موسی ، ثروتمندترین انسان تاریخ است و رویکرد مدیریتی تراژیک او و اینکه چگونه مدیریت غلط ،… ادامه…