مهندسی فروش

آموزش مهندسی فروش

بزرگترین و اصلی ترین مشکل تمام شرکتها، افزایش فروش و توسعه بازار است. در این راستا آکادمی عیب پوش با متخصصانی که سالها تجریه در حوزه فروش دارند، اقدام به برگزاری «دوره آموزش مهندسی فروش»، نموده است.

این آموزش می تواند به دوصورت «یک روزه» که دارای سرفصلهای اصلی است و هفتگی که با جزییات کامل است، برگزار شود. دوره مهندسی فروش براساس «کتاب مهندسی فروش نوشته فرامرز عیب پوش و احمد صفار»، درراستای آموزش فروش اکتیو طراحی شده و مخاطبان این دوره، مدیران، سرپرستان و کارشناسان فروش در تمامی صنایع هستند.

آکادمی آنلاین عیب پوش

ابرفروشنده

آموزش مسیر ابرفروشنده شدن

آموزش مسیر ابرفروشنده شدن به دوصورت “یک روزه” و “4روزه”، برگزار می شود.دوره آموزشی ابرفروشنده، درراستای آموزش فروش پسیو(مراجعه شونده)، طراحی شده و مخاطبان این دوره، فروشندگان، پرموتورها و کارشناسان فروش مستقر در کلیه فروشگاهها در تمامی اصناف هستند.

آکادمی آنلاین عیب پوش