چ

چرخه عمر محصول

چرخه عمر محصول سفری است که یک محصول (یا خدمات) از ابتدای تولّد تا خروج از بازار، طی می‌کند. در این مدت، محصول خواه ناخواه ناگزیر به عبور از چهار مرحله اصلی خواهد بود. اما میزان مـاندگاری محصول در هر مرحله، بستگی به سرمایه گذاری و فعالیت بازاریابی است که بر روی آن انـجام می‌شود. چرخه عمر، شامل چهار بخش اصلی معرفی، رشد، بلوغ و افول است.

مقالات مرتبط:

چرخه عمر محصول چیست؟