پ

پیکتوگرام

پیکتوگرام(Pictogram)، یا تصویرنگاشت نوعی نشانه گرافیکی است که یک پنداره، شیء، فعالیت، مکان یا رویداد را تداعی می‌کند. “تصویرنگاری”، روشی از نوشتن است که پنداره‌ها را از طریق رسم کردن منتقل می کند. تصویرنگاشت برای راهنمایی افراد، به‌ویژه در هتل‌ها، از پیکتوگرام یا تصاویر راهنما استفاده می‌شود. پیکتوگرام‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که بیننده در نگاه اول، معنی اصلی آنها را تشخیص دهد.

مقالات مرتبط:

پیکتوگرام چیست؟