بخش مدیریت و کارآفرینی

در بخش مدیریت و کارآفرینی، سعی شده با انتشار زندگی نامه بزرگان و اندیشمندان علم مدیریت، نقش این افراد استثنایی را در شکل‌گیری دانش مدیریت بررسی نموده و این بزرگان را بیشتر به خوانندگان معرفی کنیم. بدیهی است زندگی این بزرگان، همواره دارای نکته‌ها و ایده‌های ارزشمند و بکر است که شاید هرکدام از آنها بتواند، سرآغاز تحولی عظیم در اندیشه هر یک از ما شود. باتوجه به اینکه در بخش‌های دیگر این تارنما، کتابهای مفید در حوزه مدیریت بازاریابی و فروش معرفی شده‌اند، ادای احترام و دین به این بزرگان که بنیانگذار این علم نوین هستند، ضروری می‌نمود.

این بخش همچنین شامل معرفی «کارآفرینان بزرگ ایران»، «کارآفرینان بزرگ جهان»، «سخنان آموزنده بزرگان» و «داستانهای مدیریتی»است که مطالعه آن به تمامی شاغلین در تمامی کسب و کارها، توصیه می شود.