ض

ضریب ارتباط موثر

ضریب ارتباط موثر(Efficiency Call)، یکی از آیتمهای ارزیابی کارایی کارشناسان فروش است. این ضریب، شاخصی است که نشان می‌دهد یک کارشناس فروش، به ازای هر بار تماس یا مراجعه به مشتری، چند بار موفق به دریافت فاکتور از او شده و موفقیت فروش او به مشتریان قبلی چگونه است.

مقالات مرتبط:

ضریب ارتباط موثر چیست؟

ضریب پوشش محصولی

ضریب پوشش محصولی، ضریبی است که میزان حضور هر آیتم(SKU)، از محصول در فروش و پخش در هر منظقه را مشخص می کند. این موضوع به عنوان ضریب نفوذ محصول نیز شناخته شده است. ضریب نفوذ محصول در خریداران، ضریب نفوذ محصول در مشتریان فعلی و ضریب نفوذ محصول درکل مشتریان، سه ضریب اصلی پوشش محصول هستند.

مقالات مرتبط:

ضریب پوشش محصولی چیست؟

ضریب پوشش مشتریان

ضریب پوشش مشتریان نسبت پوشش محصول به مشتریان است. این ضریب، جهت درک موفقیت در کسب سهم بازار، از نظر گستردگی بررسی می گردد. این ضریب، یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی موفقیت در توزیع است.

ضریب پوشش مشتریان چیست؟