ص

صدای برند

صدای برند(Brand Voice) ، مجموعه ویژگی هایی است که وقتی نام برند شنیده شود، مخاطب به آن فکرکند. صدای برند شخصیتی است که برند در ارتباطاتش از خود برو می دهد. این مفهوم ادبیات و لحن و آوای و جمله بندی متمایز یک برند در ارتباطات است. صدای برند با جینگلز یا جینگل تفاوت دارد.

مقالات مرتبط:

صدای برند چیست؟

جینگل چیست؟