خ

خرید هیجانی

خرید هیجانی یا احساسی (Emotional Spending)، به معنای خرید کردن با انگیزه ایجاد احساسی بهتر در خریدار است. خرید احساسی موضوعی بسیار شایع است و به جنسیت هیچ ارتباطی ندارد. این موضوع زمانی بکاربرده می شود که مشتری بدون تفکر و درنظرگرفتن جنبه های منطقی، صرفا “احساسی”  و “سریع” تصمیم خرید بگیرد.

مقالات مرتبط:

خرید هیجانی چیست؟