ح

حامی برند

حامی برند(brand advocate)، که به نامهای وکیل برند، طرفدار برند، حامی برند نیز شناخته می شود، به فردی گفته می شود که به طور عمومی از نام تجاری، محصولات یا خدمات پشتیبانی و حمایت نموده و یا آن را به اشکال مختلف، به دیگران توصیه می کند. ، به بیان دیگر، حامی برند فردی است که با دریافت نوعی از “ارزش”، به حمایت کننده بدل شده است.

مقالات مرتبط:

حامی برند، کیست؟