ث

ثبت برند

مفهوم ثبت برند به مفهوم ثبت علائم تجاری و بازرگانی کسب و کار است و هیچ برندی قابلیت ثبت به جز در ذهن و قلب مخاطب ندارد. موضوعی که به عنوان ثبت برند امروزه مطرح است درواقع ثبت علائم و نشان تجاری است نه برند.

مقاله مرتبط با این نوشته:

ثبت علائم تجاری چیست؟