دوره های آموزشی در شرکتها

دوره آموزشی مهندسی فروش

برگزاری دوره های آموزشی در شرکتها یکی از مهمترین موضوعات در توسعه نیروی انسانی شرکتهاست. دوره آموزشی “مهندسی فروش” به دوصورت “یک روزه” و “4روزه”، برگزار می شود. دوره مهندسی فروش درراستای آموزش فروش اکتیو طراحی شده و مخاطبان این دوره، مدیران، سرپرستان و کارشناسان فروش در تمامی صنایع هستند.

شرکتها می توانند درخواست خود را برای رزرو دوره های آموزشی مستقر در شرکت، بوسله واتس اپ به شماره 09122057267 ارسال فرمایند.

کتاب مهندسی فروش

برای هماهنگی جهت شرکت در دوره ها یا برگزاری دوره در شرکت مربوطه، با شماره تلفن 09122057267، هماهنگ فرمایید.

دوره آموزشی ابرفروشنده

دوره آموزشی ابرفروشنده به دوصورت “یک روزه” و “4روزه”، برگزار می شود.دوره آموزشی ابرفروشنده، درراستای آموزش فروش پسیو(مراجعه شونده)، طراحی شده و مخاطبان این دوره، فروشندگان، پرموتورها و کارشناسان فروش مستقر در کلیه فروشگاهها در تمامی اصناف هستند.

برای هماهنگی جهت شرکت در دوره ها یا برگزاری دوره در شرکت مربوطه، با شماره تلفن 09122057267، هماهنگ فرمایید.

کتاب ابرفروشنده

جهت هماهنگی جهت شرکت در دوره ها یا برگزاری دوره در شرکت مربوطه، با شماره تلفن 09122057267، هماهنگ فرمایید.